FANDOM


Rozszerzenie jest domyślnie włączone na FANDOMIE.
HotCat, znany także jako CategorySelect[1] (CS) to narzędzie ułatwiające kategoryzację artykułów. Jest standardowe dla skórki domyślnej, zaś dla Monobooka potrzebny jest specjalny kod instalujący tę funkcję.

CategorySelect w skórce domyślnej

Funkcja ta na skórce domyślnej znajduje się u dołu artykułu. Klikając przycisk Dodaj kategorię można skategoryzować artykuł nie otwierając okna edycji całej strony. Niestety, aby usunąć lub zmienić kategorię należy przejść do edycji całego artykułu.

CS-1

Uruchamianie CS bez edycji artykułu. Po lewej przed kliknięciem, po prawej po kliknięciu w przycisk Dodaj kategorię


Używać CategorySelect można również podczas edycji artykułu, lecz tylko w trybie wizualnym. Narzędzie znajduje się wówczas w prawym panelu, w sekcji Kategorie. Można tutaj dodać kategorię, a także usunąć lub zmienić istniejące. Podczas wprowadzania kategorii pojawiają się sugestie pomocnicze, czyli nazwy istniejących już kategorii o początkach takich, jakie już zostały wprowadzone, w kolejności alfabetycznej. Na przykład, po wpisaniu początku kategorii frazy Pi podpowiedziach zostaną wyświetlone istniejące kategorie zaczynające się na Pi, czyli przykładowo Pierogi, Pieniądze, Piaski w kolejności alfabetycznej.

CS-2

Wygląd panelu CategorySelect podczas edycji artykułu


Aby wyświetlić kategorie w postaci kodu, należy przejść do trybu źródłowego.

HotCat w Monobooku

HotCat działa na tej samej zasadzie co CategorySelect, jednakże można usuwać i zmieniać kategorie bez potrzeby edytowania artykułu. Aby uruchomić to narzędzie, należy na stronie Special:Mypage/Monobook.js zaaplikować odpowiedni kod. Jeden z takich dostępny jest poniżej:

/* <source lang="javascript">
 *  Script: [[Wikipedysta:Leafnode/HotCat.js]]
 * HotCat: Łatwy sposób na dodawanie, modyfikację i usuwanie kategorii
 * Dokumentacja: [[:en:User:TheDJ/HotCat]]
 * Autor: Magnus Manske
 * 
 * This version was forked from http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Gadget-HotCat.js&oldid=10204404
 * Major changes:
 *  - blacklist code is disabled.
 *  - all code for the uploadForm has been removed
 *  - autocommit is disabled
 *  - will be enabled on pages without categories so that you can easily add them
 *  - uses javascript:void() as a dummy value for href in order to avoid a conflict with popups.
 *  - checks for {{Uncategorized}} and removes it if a category is added
 *  - does not use JSconfig for configuration options like its Commons original
 *  - tries to detect other categories and if possible, add to the end of them.
 *  - fixes a bug in the suggestion list with titles containing : character
 * [[User:TheDJ]] 2008-03-12
 * ------------------------------------------------------------------
 * SKRYPT Z WIKIPEDII (http://pl.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Gadget-HotCat.js)
 * ------------------------------------------------------------------
 */
var hotcat_running = 0 ;
var hotcat_last_v = "" ;
var hotcat_exists_yes = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/P_yes.svg/20px-P_yes.svg.png" ;
var hotcat_exists_no = "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/P_no.svg/20px-P_no.svg.png" ;
 
var hotcat_no_autocommit = 1;
// In Commons hotcat_suggestion_delay is configurable trough JSconfig
var hotcat_suggestion_delay = 100;
 
var hotcat_old_onsubmit = null;
var hotcat_nosuggestions = false;
// hotcat_nosuggestions is set to true if we don't have XMLHttp! (On IE6, XMLHttp uses
// ActiveX, and the user may deny execution.) If true, no suggestions will ever be
// displayed, and there won't be any checking whether the category exists.
// Lupo, 2008-01-20
 
var hotcat_modify_blacklist = new Array (
""
) ;
 
// Do not add interface to templates
if (wgNamespaceNumber != 10)
 addOnloadHook ( hotcat ) ;
 
function hotcat () {
 if ( hotcat_check_action() ) return ; // Edited page, reloading anyway
 
 // Do not add interface to protected pages, if user has no edit permission
 // Also disable it on preview pages: on a preview, we *are* already editing,
 // and HotCat must not open the page for editing a second time. Lupo, 2008-02-27
 if( wgAction != "view" || document.getElementById('ca-viewsource' ) != null ||
   wgNamespaceNumber == -1 )
  return;
 
 // If we have no Categories div, then add one
 // TheDJ, 2008-02-28
 
 var visible_catlinks = document.getElementById ('mw-normal-catlinks') || getElementsByClassName ( document , "p" , "catlinks" ) [0];
 var hidden_catlinks = document.getElementById ('mw-hidden-catlinks');
 
 if ( visible_catlinks == null || typeof( visible_catlinks ) == 'undefined' ) {
  d3 = document.createElement ( "div" );
  d3.id = "mw-normal-catlinks";
  d3.innerHTML = '<a href="' + wgArticlePath.replace("$1", "Specjalna:Kategorie") + '" title="Specjalna:Kategorie">Kategorie</a>: ';
  visible_catlinks = d3;
 
  if ( hidden_catlinks ) {
   // There are hidden categories.
   hidden_catlinks.parentNode.insertBefore( d3, hidden_catlinks );
   hidden_catlinks.parentNode.className = "catlinks";
  } else {
   // This page has no categories at all, lets create a section where we can add them.
   var footer = getElementsByClassName ( document , "div" , "printfooter" ) [0];
   if( !footer ) return; // We have no idea where we should add this.
 
   d1 = document.createElement ( "div" );
   d1.id = "catlinks";
   d1.className = "catlinks";
   d1.appendChild ( d3 );
   footer.parentNode.insertBefore( d1, footer.nextSibling );
  } 
 }
 
 hotcat_modify_existing ( visible_catlinks ) ;
 hotcat_append_add_span ( visible_catlinks ) ;
}
 
function hotcat_append_add_span ( catline ) {
 var span_add = document.createElement ( "span" ) ;
 var span_sep = document.createTextNode ( " • " ) ;
 if ( catline.getElementsByTagName("span")[0] ) catline.appendChild ( span_sep ) ;
 catline.appendChild ( span_add ) ;
 hotcat_create_span ( span_add ) ;
}
 
String.prototype.ucFirst = function () {
  return this.substr(0,1).toUpperCase() + this.substr(1,this.length);
}
 
function hotcat_is_on_blacklist ( cat_title ) {
 if ( !cat_title ) return 0 ;
 cat_title = cat_title.ucFirst.replace( /Kategoria:/gi, "" );
 for ( var i = 0 ; i < hotcat_modify_blacklist.length ; i++ ) {
  if ( cat_title.substr ( 0 , hotcat_modify_blacklist[i].length ) == hotcat_modify_blacklist[i] ) return 1 ;
 }
 return 0 ;
}
 
function hotcat_modify_span ( span , i ) {
 //var cat_title = span.firstChild.getAttribute ( "title" ) ;
 // This fails with MW 1.13alpha if the category is a redlink, because MW 1.13alpha appends
 // [[MediaWiki:Red-link-title]] to the category name... we another way to get that category
 // name. Lupo, 2008-02-27
 var cat_title = span.firstChild.innerHTML; // without "Category:"
 
 var sep1 = document.createTextNode ( " " ) ;
 var a1 = document.createTextNode ( "(-)" ) ;
 var remove_link = document.createElement ( "a" ) ;
 // Set the href to a dummy value to make sure we don't move if somehow the onclick handler
 // is bypassed.
 remove_link.href = "#catlinks";
 remove_link.onclick = hotcat_remove;
 remove_link.appendChild ( a1 ) ;
 span.appendChild ( sep1 ) ;
 span.appendChild ( remove_link ) ;
 
 // Disabled blacklist check TheDJ, 2008-02-28
 // if ( hotcat_is_on_blacklist ( cat_title ) ) return ;
 var mod_id = "hotcat_modify_" + i ;
 var sep2 = document.createTextNode ( " " ) ;
 var a2 = document.createTextNode ( "(±)" ) ;
 var modify_link = document.createElement ( "a" ) ;
 modify_link.id = mod_id ;
 modify_link.href = "javascript:hotcat_modify(\"" + mod_id + "\");" ;
 modify_link.appendChild ( a2 ) ;
 span.appendChild ( sep2 ) ;
 span.appendChild ( modify_link ) ;
}
 
function hotcat_modify_existing ( catline ) {
 var spans = catline.getElementsByTagName ( "span" ) ;
 for ( var i = 0 ; i < spans.length ; i++ ) {
  hotcat_modify_span ( spans[i] , i ) ;
 }
}
 
function hotcat_getEvt (evt) {
 return evt || window.event || window.Event; // Gecko, IE, Netscape
}
 
function hotcat_evt2node (evt) {
 var node = null;
 try {
  var e = hotcat_getEvt (evt);
  node = e.target;
  if (!node) node = e.srcElement;
 } catch (ex) {
  node = null;
 }
 return node;
}
 
function hotcat_evtkeys (evt) {
 var code = 0;
 try {
  var e = hotcat_getEvt (evt);
  if (typeof(e.ctrlKey) != 'undefined') { // All modern browsers
   if (e.ctrlKey) code |= 1;
   if (e.shiftKey) code |= 2;
   if (e.altKey) code |= 4;
  } else if (typeof (e.modifiers) != 'undefined') { // Netscape...
   if (e.modifiers & Event.CONTROL_MASK) code |= 1;
   if (e.modifiers & Event.SHIFT_MASK)  code |= 2;
   if (e.modifiers & Event.ALT_MASK)  code |= 4;
  }
 } catch (ex) {
 }
 return code;
}
 
function hotcat_killEvt (evt)
{
 try {
  var e = hotcat_getEvt (evt);
  if (typeof (e.preventDefault) != 'undefined') {
   e.preventDefault();
   e.stopPropagation()
  } else
   e.cancelBubble = true;
 } catch (ex) {
 }
}
 
function hotcat_remove (evt) {
 var node = hotcat_evt2node (evt);
 if (!node) return false;
 // Get the category name from the original link to the category
 var cat_title = node.parentNode.firstChild.innerHTML;
 
 var editlk = document.getElementById('ca-edit').getElementsByTagName('a')[0].href;
 if ((hotcat_evtkeys (evt) & 1) || (hotcat_evtkeys (evt) & 4 )) // CTRL or ALT pressed?
  editlk = editlk + '&hotcat_nocommit=1';
 hotcat_killEvt (evt);
 document.location = editlk + '&hotcat_removecat=' + encodeURIComponent(cat_title) ;
 return false;
}
 
function hotcatGetParamValue(paramName, h) {
    if (typeof(h) == 'undefined' ) { h = document.location.href; }
    var cmdRe=RegExp('[&?]'+paramName+'=([^&]*)');
    var m=cmdRe.exec(h);
    if (m) {
        try {
            return decodeURIComponent(m[1]);
        } catch (someError) {}
    }
    return null;
}
 
// New. Code by Lupo & Superm401, added by Lupo, 2008-02-2007
function hotcat_find_category (wikitext, category)
{
 var cat_name = category.replace(/([\\\^\$\.\?\*\+\(\)])/g, "\\$1");
 var initial  = cat_name.substr (0, 1);
 var cat_regex = new RegExp ("\\[\\[\\s*[Kk]ategoria\\s*:\\s*"
               + (initial == "\\"
                 ? initial
                 : "[" + initial.toUpperCase() + initial.toLowerCase() + "]")
               + cat_name.substring (1).replace (/[ _]/g, "[ _]")
               + "\\s*(\\|.*?)?\\]\\]", "g"
               );
 var result = new Array ();
 var curr_match = null;
 while ((curr_match = cat_regex.exec (wikitext)) != null) {
  result [result.length] = {match : curr_match};
 }
 return result; // An array containing all matches, with positions, in result[i].match
}
 
// New. Code by TheDJ, 2008-03-12
function hotcat_find_ins ( wikitext )
{
 var re = /\[\[(?:Kategoria):[^\]]+\]\]/ig
 var index = -1;
 while( re.exec(wikitext) != null ) index = re.lastIndex;
 
 if( index > -1) return index;
 //we should try to find interwiki links here, but that's for later.
 
 return -1;
}
 
// Rewritten (nearly) from scratch. Lupo, 2008-02-27
function hotcat_check_action () {
 var ret = 0;
 if (wgAction != 'edit' || typeof(document.editform) == "undefined" ) return ret; // Not an edit page, so not our business...
 var summary = new Array () ;
 var t = document.editform.wpTextbox1.value ;
 var prevent_autocommit = 0;
 if (  (typeof (hotcat_no_autocommit) != "undefined" && hotcat_no_autocommit)
   || hotcatGetParamValue ('hotcat_nocommit') == '1')
  prevent_autocommit = 1;
 
 var cat_rm = hotcatGetParamValue ('hotcat_removecat');
 var cat_add = hotcatGetParamValue ('hotcat_newcat');
 var cat_key = null;
 if (cat_rm != null && cat_rm.length > 0) {
  var matches = hotcat_find_category (t, cat_rm);
  if (!matches || matches.length == 0) {
   alert ('Kategoria "' + cat_rm + '" nie została znaleziona. Może jest w szablonie?');
   prevent_autocommit = 1;
  } else if (matches.length > 1) {
   alert ('Kategoria "' + cat_rm
       + "\" znaleziona w kilku miejscach, nie wiem którą usunąć.");
   prevent_autocommit = 1;
  } else {
   if (cat_add != null && cat_add.length > 0 && matches[0].match.length > 1)
    cat_key = matches[0].match[1]; // Remember the category key, if any.
   var t1 = t.substring (0, matches[0].match.index);
   var t2 = t.substring (matches[0].match.index + matches[0].match[0].length);
   // Remove whitespace (properly): strip whitespace, but only up to the next line feed.
   // If we then have two linefeeds in a row, remove one. Otherwise, if we have two non-
   // whitespace characters, insert a blank.
   var i = t1.length - 1;
   while (i >= 0 && t1.charAt (i) != '\n' && t1.substr (i, 1).search (/\s/) >= 0) i--;
   var j = 0;
   while (j < t2.length && t2.charAt (j) != '\n' && t1.substr (j, 1).search (/\s/) >= 0) j++;
   if (i >= 0 && t1.charAt (i) == '\n' && j < t2.length && t2.charAt (j) == '\n')
    i--;
   if (i >= 0) t1 = t1.substring (0, i+1); else t1 = "";
   if (j < t2.length) t2 = t2.substring (j); else t2 = "";
   if (t1.length > 0 && t1.substring (t1.length - 1).search (/\S/) >= 0
     && t2.length > 0 && t2.substr (0, 1).search (/\S/) >= 0)
    t1 = t1 + ' ';
   t = t1 + t2;
   summary.push ( "Usunięto kategorię \"" + cat_rm + "\"" ) ;
   ret = 1;
  }
 }
 if (cat_add != null && cat_add.length > 0) {
  var matches = hotcat_find_category (t, cat_add);
  if (matches && matches.length > 0) {
   alert ('Kategoria "' + cat_add + '" już istnieje. Nie dodano.');
   prevent_autocommit = 1;
  } else {
   var insertionpoint = hotcat_find_ins( t );
   var newcatstring = '\n\[\[Kategoria:' + cat_add + (cat_key != null ? cat_key : "") + '\]\]';
   if( insertionpoint > -1 ) {
    t = t.substring(0, insertionpoint ) + newcatstring + t.substring( insertionpoint );
   } else {
    t = t + newcatstring;
   }
   summary.push ( "Szybkie dodanie kategorii \"" + cat_add + "\"" ) ;
   var t2 = t.replace(/\{\{[Kk]ategoria[^}]*\}\}/g, ""); // Remove "uncategorized" template
   if (t2.length != t.length) {
    t = t2;
    summary.push ( "usunięto {{kategoria}}" ) ;
   }
   ret = 1;
  }
 }
 if (ret) {
  document.editform.wpTextbox1.value = t ;
  document.editform.wpSummary.value = "HotCat: " + summary.join( "; " ) ;
  document.editform.wpMinoredit.checked = true ;
  if (!prevent_autocommit) {
   // Hide the entire edit section so as not to tempt the user into editing...
   var bodyContentId = document.getElementById("bodyContent") || document.getElementById("mw_contentholder");
   bodyContentId.style.display = "none";
   document.editform.submit();
  }
 }
 return ret;
}
 
function hotcat_clear_span ( span_add ) {
 while ( span_add.firstChild ) span_add.removeChild ( span_add.firstChild ) ;
}
 
function hotcat_create_span ( span_add ) {
 hotcat_clear_span ( span_add ) ;
 var a_add = document.createElement ( "a" ) ;
 var a_text = document.createTextNode ( "(+)" ) ;
 span_add.id = "hotcat_add" ;
 a_add.href = "javascript:hotcat_add_new()" ;
 a_add.appendChild ( a_text ) ;
 span_add.appendChild ( a_add ) ;
}
 
function hotcat_modify ( link_id ) {
 var link = document.getElementById ( link_id ) ;
 var span = link.parentNode ;
 var catname = span.firstChild.innerHTML; // was .firstChild.data. Just for consistency
 
 while ( span.firstChild.nextSibling ) span.removeChild ( span.firstChild.nextSibling ) ;
 span.firstChild.style.display = "none" ;
 hotcat_create_new_span ( span , catname ) ;
 hotcat_last_v = "" ;
 hotcat_text_changed () ; // Update icon
}
 
function hotcat_add_new () {
 var span_add = document.getElementById ( "hotcat_add" ) ;
 hotcat_clear_span ( span_add ) ;
 hotcat_last_v = "" ;
 hotcat_create_new_span ( span_add , "" ) ;
}
 
function hotcat_create_new_span ( thespan , init_text ) {
 var form = document.createElement ( "form" ) ;
 form.method = "post" ;
 form.onsubmit = function () { hotcat_ok(); return false; } ; 
 form.id = "hotcat_form" ;
 form.style.display = "inline" ;
 
 var list = null;
 
 if (!hotcat_nosuggestions) {
  // Only do this if we may actually use XMLHttp...
  list = document.createElement ( "select" ) ;
  list.id = "hotcat_list" ;
  list.onclick = function ()
   {
    var l = document.getElementById("hotcat_list");
    if (l != null)
     document.getElementById("hotcat_text").value = l.options[l.selectedIndex].text;
    hotcat_text_changed();
   };
  list.ondblclick = function (evt)
   {
    var l = document.getElementById("hotcat_list");
    if (l != null)
     document.getElementById("hotcat_text").value = l.options[l.selectedIndex].text;
    // Don't call text_changed here if on upload form: hotcat_ok will remove the list
    // anyway, so we must not ask for new suggestions since show_suggestions might
    // raise an exception if it tried to show a no longer existing list.
    // Lupo, 2008-01-20
    hotcat_text_changed();
    hotcat_ok((hotcat_evtkeys (evt) & 1) || (hotcat_evtkeys (evt) & 4)); // CTRL or ALT pressed?
   };
  list.style.display = "none" ;
 }
 
 var text = document.createElement ( "input" ) ;
 text.size = 40 ;
 text.id = "hotcat_text" ;
 text.type = "text" ;
 text.value = init_text ;
 text.onkeyup = function () { window.setTimeout("hotcat_text_changed();", hotcat_suggestion_delay ); } ;
 
 var exists = null;
 if (!hotcat_nosuggestions) {
  exists = document.createElement ( "img" ) ;
  exists.id = "hotcat_exists" ;
  exists.src = hotcat_exists_no ;
 }
 
 var OK = document.createElement ( "input" ) ;
 OK.type = "button" ;
 OK.value = "OK" ;
 OK.onclick = function (evt) { hotcat_ok ((hotcat_evtkeys (evt) & 1) || (hotcat_evtkeys (evt) & 4)); }; // CTRL or ALT pressed?
 
 var cancel = document.createElement ( "input" ) ;
 cancel.type = "button" ;
 cancel.value = "Anuluj" ;
 cancel.onclick = hotcat_cancel ;
 
 if (list != null) form.appendChild ( list ) ;
 form.appendChild ( text ) ;
 if (exists != null) form.appendChild ( exists ) ;
 form.appendChild ( OK ) ;
 form.appendChild ( cancel ) ;
 thespan.appendChild ( form ) ;
 text.focus () ;
}
 
function hotcat_ok (nocommit) {
 var text = document.getElementById ( "hotcat_text" ) ;
 var v = text.value ;
 
 // Empty category ?
 if ( v == "" ) {
  hotcat_cancel() ;
  return ;
 }
 
 var editlk = document.getElementById('ca-edit').getElementsByTagName('a')[0].href;
 var url = editlk + '&hotcat_newcat=' + encodeURIComponent( v ) ;
 
 // Editing existing?
 var span = text.parentNode.parentNode ; // span.form.text
 if ( span.id != "hotcat_add" ) { // Not plain "addition"  
  url += '&hotcat_removecat=' + span.firstChild.innerHTML;
 }
 if (nocommit) url = url + '&hotcat_nocommit=1';
 document.location = url ;
}
 
function hotcat_just_add ( text ) {
 var span = document.getElementById("hotcat_form") ;
 while ( span.tagName != "SPAN" ) span = span.parentNode ;
 var add = 0 ;
 if ( span.id == "hotcat_add" ) add = 1 ;
 span.id = "" ;
 while ( span.firstChild ) span.removeChild ( span.firstChild ) ;
 var na = document.createElement ( "a" ) ;
 na.href = wgArticlePath.split("$1").join("Kategoria:" + encodeURI (text)) ;
 na.appendChild ( document.createTextNode ( text ) ) ;
 na.setAttribute ( "title" , "Kategoria:" + text ) ;
 span.appendChild ( na ) ;
 var catline = getElementsByClassName ( document , "p" , "catlinks" ) [0] ;
 if ( add ) hotcat_append_add_span ( catline ) ;
 
 for ( var i = 0 ; i < span.parentNode.childNodes.length ; i++ ) {
  if ( span.parentNode.childNodes[i] != span ) continue ;
  hotcat_modify_span ( span , i ) ;
  break ;
 }
}
 
function hotcat_cancel () {
 var span = document.getElementById("hotcat_form").parentNode ;
 if ( span.id == "hotcat_add" ) {
  hotcat_create_span ( span ) ;
 } else {
  while ( span.firstChild.nextSibling ) span.removeChild ( span.firstChild.nextSibling ) ;
  span.firstChild.style.display = "" ;
  for ( var i = 0 ; i < span.parentNode.childNodes.length ; i++ ) {
   if ( span.parentNode.childNodes[i] != span ) continue ;
   hotcat_modify_span ( span , i ) ;
   break ;
  }
 }
}
 
function hotcat_text_changed () {
 if ( hotcat_running ) return ;
 var text = document.getElementById ( "hotcat_text" ) ;
 var v = text.value.ucFirst() ;
 if ( hotcat_last_v == v ) return ; // Nothing's changed...
 
 if (hotcat_nosuggestions) {
  // On IE, XMLHttp uses ActiveX, and the user may deny execution... just make sure
  // the list is not displayed.
  var list = document.getElementById ('hotcat_list');
  if (list != null) list.style.display = "none" ;
  var exists = document.getElementById ('hotcat_exists');
  if (exists != null) exists.style.display = "none" ;
  return;
 }
 
 hotcat_running = 1 ;
 hotcat_last_v = v ;
 
 if ( v != "" ) {
  var url = wgServer + wgScriptPath
      + "/api.php?format=xml&action=query&list=allpages&apnamespace=14&apfrom="
      + encodeURIComponent( v ) ;
  var request = sajax_init_object() ;
  if (request == null) {
   //Oops! We don't have XMLHttp...
   hotcat_nosuggestions = true;
   var list = document.getElementById ('hotcat_list');
   if (list != null) list.style.display = "none" ;
   var exists = document.getElementById ('hotcat_exists');
   if (exists != null) exists.style.display = "none" ;
   hotcat_running = 0;
   return;
  }	
  request.open('GET', url, true);
  request.onreadystatechange = function () {
     if (request.readyState == 4) {
      var xml = request.responseXML ;
      if ( xml == null ) return ;
      var pages = xml.getElementsByTagName( "p" ) ;
      var titles = new Array () ;
      for ( var i = 0 ; i < pages.length ; i++ ) {
       // Strip "Category:" but don't break on titles like "Category:Space: 2001 a space odyssey"
       var s = pages[i].getAttribute("title").replace( /Kategoria:/gi, "" );
       if ( s.substr ( 0 , hotcat_last_v.length ) != hotcat_last_v ) break ;
       titles.push ( s ) ;
      }
      hotcat_show_suggestions ( titles ) ;
     }
   };
  request.setRequestHeader ('Pragma', 'cache=yes');
  request.setRequestHeader ('Cache-Control', 'no-transform');
  request.send(null);
 } else {
  hotcat_show_suggestions ( new Array () ) ;
 }
 hotcat_running = 0 ;
}
 
function hotcat_show_suggestions ( titles ) {
 var text = document.getElementById ( "hotcat_text" ) ;
 var list = document.getElementById ( "hotcat_list" ) ;
 var icon = document.getElementById ( "hotcat_exists" ) ;
 // Somehow, after a double click on the selection list, we still get here in IE, but
 // the list may no longer exist... Lupo, 2008-01-20
 if (list == null) return;
 if (hotcat_nosuggestions) {
  list.style.display = "none" ;
  if (icon != null) icon.style.display = "none";
  return;
 }
 if ( titles.length == 0 ) {
  list.style.display = "none" ;
  icon.src = hotcat_exists_no ;
  return ;
 }
 
 // Set list size to minimum of 5 and actual number of titles. Formerly was just 5.
 // Lupo, 2008-01-20
 list.size = (titles.length > 5 ? 5 : titles.length) ;
 // Avoid list height 1: double-click doesn't work in FF. Lupo, 2008-02-27
 if (list.size == 1) list.size = 2;
 list.style.align = "left" ;
 list.style.zIndex = 5 ;
 list.style.position = "absolute" ;
 
 // Was listh = titles.length * 20: that makes no sense if titles.length > list.size
 // Lupo, 2008-01-20
 var listh = list.size * 20;
 var nl = parseInt (text.offsetLeft) - 1 ;
 var nt = parseInt (text.offsetTop) - listh ;
 list.style.top = nt + "px" ;
 list.style.width = text.offsetWidth + "px" ;
 list.style.height = listh + "px" ;
 list.style.left = nl + "px" ;
 while ( list.firstChild ) list.removeChild ( list.firstChild ) ;
 for ( var i = 0 ; i < titles.length ; i++ ) {
  var opt = document.createElement ( "option" ) ;
  var ot = document.createTextNode ( titles[i] ) ;
  opt.appendChild ( ot ) ;
  //opt.value = titles[i] ;
  list.appendChild ( opt ) ;
 }
 
 icon.src = hotcat_exists_yes ;
 
 var nof_titles = titles.lenght;
 var first_title = titles.shift () ;
 var v = text.value.ucFirst() ;
 if ( first_title == v ) {
  if( nof_titles == 1 ) {
   // Only one result, and it's the same as whatever is in the input box: makes no sense
   // to show the list. But make sure the text field has the focus !
   text.focus();
   list.style.display = "none";
  }
  return;
 }
 list.style.display = "block" ;
 
 // Put the first entry of the title list into the text field, and select the
 // new suffix such that it'll be overwritten if the user keeps typing.
 // ONLY do this if we have a way to select parts of the content of a text
 // field, otherwise, this is very annoying for the user. Note: IE does it
 // again differently from the two versions previously implemented.
 // Lupo, 2008-01-20
 // Only put first entry into the list if the user hasn't typed something 
 // conflicting yet Dschwen 2008-02-18
 if ( ( text.setSelectionRange ||
     text.createTextRange ||
     typeof (text.selectionStart) != 'undefined' &&
     typeof (text.selectionEnd) != 'undefined' ) &&
     v == first_title.substr(0,v.length) )
 {
  // taking hotcat_last_v was a major annoyance, 
  // since it constantly killed text that was typed in
  // _since_ the last AJAX request was fired! Dschwen 2008-02-18
  var nosel = v.length ;
 
  text.value = first_title ;
 
  if (text.setSelectionRange)   // e.g. khtml
   text.setSelectionRange (nosel, first_title.length);
  else if (text.createTextRange) { // IE
   var new_selection = text.createTextRange();
   new_selection.move ("character", nosel);
   new_selection.moveEnd ("character", first_title.length - nosel);
   new_selection.select();
  } else {
   text.selectionStart = nosel;
   text.selectionEnd  = first_title.length;
  }
 }
}
/* </source> */

Przypisy

 1. Nazwa HotCat stosowana jest raczej do narzędzia dla skórki Monobook, CategorySelect zaś dla funkcji na skórce domyślnej